AVG ook voor wv Breskens

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor sportverenigingen dus ook voor ons als watersportvereniging Breskens!
                  

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen daarmee meer zeggenschap over hun persoonsgegevens en vooral over wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder de WVB, krijgen echter meer verplichtingen.

 

 

Privacy: wat is dat?
Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Een sportvereniging is wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels. Om te begrijpen hoe je die regels naleeft, is het handig om te weten om welke persoonsgegevens het gaat en hoe die beschermd worden.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het gaat dus om álle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie 'privé', publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is.

De persoonsgegevens die wij als watersportvereniging bijhouden zijn: voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht,  e-mailadres en mogelijk herkenbare afbeeldingen als een foto of video voor bijv. de website.

 

 

En nu?
Gelukkig heeft de NOC*NSF en sportbonden zoals het watersportverbond ons geholpen bij het voldoen aan de AVG. Het 'Stappenplan AVG voor sportclubs' is hierbij een handig hulpmiddel geweest. Inmiddels hebben we als WVB dit stappenplan doorlopen en zijn we klaar voor het aanvragen van de zgn AVG verklaring.

 

Voordat we deze definitief aanvragen willen we echter het door ons opgestelde privacy beleid met onze leden delen. klik hier.

 

Graag horen we of jullie vinden dat we voldoende duidelijk zijn over hoe we met jullie gegevens omgaan.

Indien jullie vragen hierover hebben, stel ze aan Manon of Els, of stuur email naar secretariaat@wvbreskens.nl

 

Voor de volledige tekst van de AVG klik hier.