Privacyverklaring

Privacyverklaring

Watersportvereniging Breskens (WVB) 
gevestigd aan
Oosthavendam 1
4511 AZ Breskens
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.Contactgegevens
www.wvbreskens.nl

Het bestuur van de vereniging is te bereiken via emailadres secretariaat@wvbreskens.nl

2. Functionaris Gegevensbescherming

Het bestuur van Watersportvereniging Breskens heeft de penningmeester aangewezen als de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via penningmeester@wvbreskens.nl

3.Persoonsgegevens die wij verwerken
Watersportvereniging Breskens (WVB) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Alleen de penningmeester heeft een bestand met persoonsgegevens (ledenbestand) wat is beveiligd met een wachtwoord. Indien u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of wedstrijd is slechts een beperkt aantal mensen bij WVB geautoriseerd om ten behoeve van dat specifieke evenement met deze gegevens om te gaan.

4.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Watersportvereniging Breskens (WVB) verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

5.Doel en grondslag verwering persoonsgegevens
Watersportvereniging Breskens (WVB)) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling en verwerken van wijzigingen van het lidmaatschap
- Het lidmaatschap kenbaar maken aan het Watersportverbond
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd wanneer dit uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk is)
- U via onze nieuwsbrief te informeren over activiteiten van de vereniging

Voor wat betreft foto's hanteren wij de volgende regels: tenzij anders aangegeven door het betreffende lid, donateur of vrijwilliger, worden foto's van deelnemers aan clubevenementen gepubliceerd op onze website en/of in onze nieuwsbrief.  

In geval wij de foto’s ter publicatie aan derden ter beschikking stellen, vragen wij hier vooraf toestemming voor aan de personen die op de foto staan.

6.Geautomatiseerde besluitvorming
Watersportvereniging Breskens (WVB) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Watersportvereniging Breskens (WVB) ) tussen zit.

Watersportvereniging Breskens (WVB) gebruikt voor haar ledenadministratie het programma Davilex en voor het verzenden van de nieuwsbrief Gerente. Met de bedrijven die ons hierbij ondersteunen zijn verwerkingsovereenkomsten aangegaan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

7.Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Watersportvereniging Breskens (WVB) bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd.

8.Delen van persoonsgegevens met derden
Watersportvereniging Breskens (WVB) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals het onze website host, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Watersportvereniging Breskens (WVB) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Watersportvereniging Breskens (WVB) gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

10.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Watersportvereniging Breskens (WVB) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@wvbreskens.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Watersportvereniging Breskens (WVB) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Watersportvereniging Breskens (WVB)  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@wvbreskens.nl

Datalekken kunt u melden bij onze functionaris gegevensbescherming via penningmeester@wvbreskens.nl  Hij zorgt voor een toereikende (re)actie.

Aldus vastgesteld Bestuur WVB 

 

 

Om deze site goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid